پایان نامه ها —d1105 پایان نامه

—d1105 پایان نامه

2-4- 3 قومیت ………………………………………………………………………………….. 31آداب و رسوم …………………………………………………………………………… 33غذا …………………………………………………………………………………………. 34پوشش …………………………………………………………………………………….. 34کالاهای مادی ………………………………………………………………………….. 352-4-4 سیاست های چندفرهنگی …………………………………………………………. 372-4-5 مهاجرت ……………………………………………………………………………….. 38تفاوت مهاجرت داخلی و خارجی ……………………………………………….. 40انواع مهاجرت های بین المللی ……………………………………………………. 412-5 گردشگری ……………………………………………………………………………………… 432-5-1 گردشگری فرهنگی ……………………………………………………….. 442-5-2 گردشگری مذهبی …………………………………………………………. 462-5-3 گردشگری غذایی …………………………………………………………. 482-6 توسعه گردشگری ………………………………………………………………………….. 49پیشینه …

پایان نامه —d1077 پایان نامه

پایان نامه ها —d1077 پایان نامه

3-1- نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 1163-2- جامعه آماری و نمونهگیری …………………………………………………………………………………………………………… 1163-3- روشها و ابزار گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………. 1173-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………. 1183-5- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. 1223-5-1- روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………… 1223-5-2- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1233-6- روشها و آزمونهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها ……………………………………………………………………….. 1243-7- خلاصه …