ابعاد کمال گرایی

روانشناسان مختلفی در در باره ابعاد کمال گرایی تحقیقات انجام داده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود.

فراست و همکاران ابتدا برای سنجش کمال گرایی پنج بعد و سپس در نخستین تجدید نظر در سال 1993 شش بعد کمال گرایی را معرفی نمودند.

بعد اول:  نگرانی در مورد اشتباهات[1](CM) است، که به واکنش های منفی نسبت به اشتباهات اطلاق می شود، تمایلی به تفسیر اشتباهات هم ارز با شکست، تمایلی به باور آن که شخص بدنبال شکست تحسین دیگران را از دست خواهد داد.

بعد دوم: تردید درباره اقدامات[2](DA)می باشد که تمایل به احساس آن است که کارها و اقدامات به صورت رضایت بخشی کامل نشده اند.

بعدسوم: انتظارات والدین[3](PE) است که بیانگر تمایل به باور آن می باشد که والدین فرد اهداف و انتظارات آن چنان بالایی را معین داشته اند که به انتظارات بیش از حد برای فرد بحران آفرین هستند .

بعد چهارم: نقادی والدین[4](PC)که تمایل والدین به مشارکت در ارزیابی همیشگی و غالباً انتقادی برای کودکشان همراه با تمایل کودک جهت نهادن ارزش چشمگیر برای این ارزش هاست .

بعد پنجم:  معیارهای شخصی[5](PS)که تمایل به تعیین استانداردهای بسیار بالا و موضع اهمیت بیش از حد بر این استانداردهای بالا جهت ارزیابی خویش است.

بعد ششم: سازماندهی[6](O) آخرین بعد  است که به عنوان اهمیت الویت برای نظم می باشد.

فروست و همکاران(1993) دریافتند که ابعاد نگرانی در مورد اشتباهات و تردید در مورد اقدامات، نقادی و انتظارات والدین رابطه مستقیمی با عواطف منفی نظیر افسردگی، اضطراب و افسردگی و عزت نفس پایین دارند. آنها این ابعاد را کمال گرایی نابهنجار(منفی) نامیدند و همچنین ابعاد نظم و معیارهای شخصی با عواطف مثبت همبستگی دارند. بنابراین، این ابعاد بازتاب کمال گرایی بهنجار(مثبت) می باشند.

پژوهشگران با استفاده از گویه های مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست مدل های دیگری ارائه کردند، از جمله استوبر[7] یک مدل چهار بعدی را معرفی می کند. در این مدل خرده مقیاس های انتظارات والدین و نقادی والدین ترکیب شده و خرده مقیاس نقادی و انتظارات والدین[8](PEC)ساخته شد و خرده مقیاس های نگرانی از اشتباهات با تردید درباره اقدامات ترکیب شده و خرده مقیاس ترس و تردید از اشتباهات[9](CMD)خواهد بود. خرده مقیاس های نظم و سازماندهی ابعاد سوم و چهارم مقیاس کمال گرایی چهار بعدی [10](MPS-4) خواهند بود .

پارادون و همکاران(1991) مدل سه بعدی کمال گرایی[11](MPS-3) را معرفی کرده اند.  در این مدل خرده مقیاس ترس از اشتباهات[12](FM) شامل گویه های خرده مقیاس های نگرانی از اشتباهات و تردید درباره اقدامات، خرده مقیاس فشار القا شده توسط والدین[13](PPP) شامل گویه های خرده مقیاس های انتظارات والدین و نقادی والدین و جهت گیری هدف / موفقیت[14](GAO) شامل گویه های خرده مقیاس های استانداردهای شخصی و نظم است.

کاکس[15](2002)، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، مقیاس مختصر کمال چند بعدی[16](MPS-B)را که شامل 22 گویه مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست را معرفی کرد. این مقیاس شامل پنج بعد احساسات والدین[17](PP) (5 گویه)، استانداردهای شخصی، (5 گویه)، نظم(4 گویه)، نگرانی از اشتباهات (5 گویه) و تردید درباره اقدامات(3 گویه).

رویکرد دیگری که برای تعریف و اندازه گیری کمال گرایی به وسیله هویت و فلت( 1991 ) پایه ریزی شد. آنها نشان دادند که کمال گرایی از سه بعد جداگانه تشکیل شده:

– کمال گرایی خویشتن مدار[18]: با تمایل به وضع معیارهای سختگیرانه و غیر واقع بینانه برای خود و تمرکز بر نقص و شکست ها در عملکرد، همراه با خود نظارت گری های دقیق مشخص می شود(هویت و فلت، a1999) این شکل از کمال گرایی نزدیک ترین بعد به سازه ای است که به عنوان کمال گرایی شناخته شده است(فلت، 1995، هویت و همکاران، 1989).

همچنین فلت و هویت کمال گرایی خویشتن مدار را مجموعه استانداردهایی دقیق که برای ارزیابی رفتار فرد به شیوه ای دقیق و افراطی است می دانند و دارای یک مولفه انگیزش نیرومند است که در تلاش های شخص برای رسیدن به خویشتن کامل و اجتناب از شکست نمایان شده و منجر به انتقاد از خود و خود تنبیهی می شود برای مثال «من تلاش خواهم کرد که هر روز بهتر از دیروز باشم». این کمال گرایی باعث تفاوت بین خود ایده آل و خود واقعی  می شود و در نتیجه با افسردگی همراه است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبانی نظری هوش معنوی.پایان نامه هوش معنوی و هیجان شناختی در زنان باردار.

-کمال گرایی دیگر مدار: بعد مهم دیگر کمال گرایی که در بر دارنده، عقاید و انتظارات، درباره شایستگی دیگران است(هالندر، 1965).

کمال گرایی دیگر مدار[19]، یک بعد میان فردی است که در برگیرنده ی گرایش به داشتن معیارهای کمال گرایانه برای اشخاصی است که برای فرد اهمیت بسیاری دارند(فلت و همکاران). کمال گرایی دیگر مدار بیان کننده تمایل به داشتن انتظارات افراطی و ارزشیابی انتقادی از دیگران است. این نوع کمال گرایی با خصومت و سرزنش  دیگران همراه است و می تواند باعث دشواری در روابط بین فردی گردد.

کمال گرایی دیگر مدار تمایل به تمایل داشتن معیارهای بالای غیر واقع بینانه به خاطر رفتار افراد مهم در زندگی شخصی است. این مؤلفه منجر به سرزنش دیگران، بدبینی، تنهایی و مشکلات زناشویی و خانوادگی می شود(شفران و منسل، 2001)[20].

– کمال گرایی جامعه مدار[21] : این بعد از ابعاد میان فردی دیگران ساخته شده عقیده ای است که دیگران انتظارات اغراق آمیز و غیر واقعی را بر شخص اعمال می کنند. شخص باید به این استانداردها دست یابد تا مورد تایید و پذیرش دیگران قرار گیرد(فراست و همکاران، 1990، هویت و فلت، 1991). در کمال گرایی جامعه مدار، دیگران معیارهای بالایی را برای شخص در نظر می گیرند، آنها را به طور انتقادی، ارزیابی می کنند و فشار زیادی بر آنها برای کامل بودن اعمال می کنند، به عبارت دیگر آنها انتظار دارند که فرد کامل باشد، به عنوان مثال، مردم هیچ چیزی را کمتر از کامل انجام دادن از من انتظار ندارند.

اضطراب و خشم برآیندهای این نوع کمال گرایی هستند، زیرا معیارهای تحمیل شده افراطی و غیر قابل کنترل هستند. آسیب شناسی روانی درخواست تایید از سوی دیگران و ترس از ارزیابی منفی از علائم این نوع کمال گرایی هستند.

هیل و همکاران[22] (2004)کمال گرایی را شامل ابعاد هشتگانه ذیل می دانند:

هیل و همکاران کمال گرایی را مشتمل بر ابعاد هشت گانه زیر می دانند:

– تمرکز بر اشتباهات: پریشانی و نگرانی از اشتباه کردن.

– معیارهای بالا برای دیگران: انتظار عملکرد کامل و درست از دیگران.

– نیاز به تایید و توجه از سوی دیگران و حساسیت نسبت به انتقاد.

– نظم و سازماندهی: تمایل به مرتب و منظم بودن.

– ادراک فشار از سوی والدین: احساس نیاز به عملکرد کامل و بی نقص جهت جلب تایید و توجه والدین.

– هدفمندی: برنامه ریزی قبلی و تعمق در تصمیم گیری ها و پرهیز از عملکرد تکانشی.

– نشخوار فکر: تفکر وسواس گونه و مداوم دربارۀ اشتباهات گذشته و اعمالی که کامل نبوده اند یا دربارۀ اشتباهاتی که در آینده رخ خواهند داد.

– تلاش برای عالی بودن: تمایل به کسب نتایج کامل و دست یابی به معیارهای بالا و عالی.

این مقیاس در مقایسه با مقیاس های چند بعدی دیگر(نظیر مقیاس های هویت و همکاران و فروست و همکاران)، بین جنبه ای سازگار و ناسازگار کمال گرایی تمایز روشنتری قایل شده است. بدین ترتیب که از مجموع نمرات ابعاد نظم و سازماندهی، هدفمندی، تلاش برای عالی بودن و معیارهای بالا برای دیگران، جنبه ی سازگار و از مجموع نمرات ابعاد نیاز به تایید، تمرکز بر اشتباهات، ادراک فشار از سوی والدین و نشخوار فکر، جنبه ناسازگار کمال گرایی حاصل می شود. نمره کلی کمال گرایی نیز از مجموع نمرات عوامل هشتگانه کمال گرایی بدست می آید.

[1]– concern over mistakes

[2]-doubts about action

[3]– parental expectations

[4]-parental Criticism

[5]-personal standards

[6]– organization

[7]-Stoeber

[8]-parental expectation and criticism

[9]-concern over mistakes and doub’ts

[10]– mulidimensional perfectionism scale-4

[11]-mulidimensional perfectionism scale-3

[12]-fear of mistakes

[13]– perceived parental pressure

[14]-goal/achievement orientation

7  -Cox

[16]–mulidimensional perfectionism scalebrief Version

[17]– parental perceptions

[18]– self-oriented perfectionism

[19]– other-oriented perfectionism

[20]-Shefran, R. Mensell, W

[21]– social-prescribed perfectionism

[22] -Hill, et al