اساسی عصب زیست شناختی برای نیرومندهای مرتبط با صفت

دیپو (1996؛ به نقل از کار، 2004؛ ترجمه ی پاشاشریفی و همکاران، 1385) استدلال کرد که می توان بین سه سامانه ی عصب زیست شناختی یعنی سامانه ی آسان سازی رفتار (BFS) با نشانه های پاداش فعال می شود. BFS گذرگاه دوپامین فرولومبیک (لیمبیک میانی) است. در مدل صفت شخصیت، BFS تا حدودی با برون گرایی مطابقت دارد. سطح بالای فعالیت BFS با برون گرایی اما سطح پایین آن با درون گرایی مرتبط است.

دومین سامانه در مدل دیپو، با ترکیب باوجودان بودن و توافق پذیری در مدل پنج عاملی شخصیت مطابقت دارد و در مقیاس روان پریش خویی آیزنک در پایین ترین حد نمره قرار می گیرد. این سامانه ی محدود کننده جریان اطلاعات به سوی مغز را بازداری می کند. این سامانه شامل گذرگاه های بالارونده سروتونین است که الگوی گسترده ی بخش تحریک عصبی در مغز را فرهم می سازد. سامانه محدودکننده  با BFS تعامل دارد و نقش آن تنظیم نقش پاداش است. جایی که سامانه ی محدود کننده خیلی فعال است (و سطح بالایی از سروتونین وجود دارد)، فعالیت  BFS کند می شود، بنابراین برای فراخوانی رفتار هدفمند به مشوق های نیرومندی نیاز است. در چنین مواردی رفتار هدفمند بازداری شده و محتاطانه است. جایی که سامانه ی بازدارانده فعال است (و سطح پایین تری از سروتونین وجود دارد) فعالیت BFS را (که شامل دوپامین است) کند می کند، بنابراین، حتی در پاسخ به مترین مشوق ها رفتار هدفمند شدید رخ می دهد.

سومین سامانه در مدل دیپو با صفت روان رنجورخویی مطابقت دارد. نقش آن تشخیص محرک های تهدید کننده از محرک های بدون تهدید و بازداری یا توقف رفتار در شرایط بالقوه تهدید کننده یا خطرناک است که می تواند به تجارب تنبیه منجر شود. آن از انعکاس های نورآدرنالین تاثیر می پذیرد که در لوکوس سرولوس سرچشمه می گیرد و دارای الگوی عصبی معکوس در سرتاسر بسیاری از نواحی مغز است. کاهش در نورآدرنالین با از هم گسیختگی توجه انتخابی و توانایی تشخیص محرک های تهدید کننده از محرک های عاری از تهدید مرتبط است. این امر با بیش فعالی مزمن لوکوس سرولوس سامانه ی نورآدرنالین همراه است که بی اطمینانی، نگرانی، ترس و بیش برانگیختگی مزمن را به همراه دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   هوش شناختی و هیجانی.پایان نامه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی

بنابراین می توان این فرضیه ها را درباره ی اساس عصب زیست شناختی             نیرومندی های شخصی مرتبط با چهار تا از عامل ها در مدل پنج عاملی شخصیت ارائه کرد. افرادی که از سطح بالای برون گرایی، ثبات هیجانی، باوجدان بودن و توافق پذیری برخوردارند ممکن است سطح بالایی از فعالیت در BFS ، سطوح متوسط تا بالایی از فعالیت در سامانه ی بازدارنده و یا سطح متوسط تا بالایی از فعالیت در سامانه ی سوم مبتنی بر نورآدرنالین بروز دهند دیپو (1996؛ به نقل از کار، 2004؛ ترجمه ی پاشاشریفی و همکاران، 1385).