تمایز معنویت و هوش معنوی.پایان نامه هوش معنوی و  هیجان شناختی در زنان باردار. آرایش ، زیبایی و مدل لباس

تمایز معنویت و هوش معنوی

هوش معنوى سازه­هاى معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب مى­کند. درحالی که معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس، هوشیارى اوج یافته، تعالى و معنا در ارتباط است، هوش معنوى مستلزم توانایى­هایى است که از چنین موضوعات معنوى برای تطابق و کنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهاى با ارزش استفاده می­کند. به طورکلى مى­توان پیدایش سازه هوش معنوى را به عنوان کاربرد ظرفیت­ها و منابع معنوى در زمینه موقعیت­هاى عملى در نظر گرفت (ایمونز، 2000). نازل (2004) هوش معنوی را کاربرد منابع و توانایی­های معنوی در زمینه عملی می­داند. هوش معنوی می­تواند از تجربه معنوی (نظیر یک حالت موحدانه) یا نگرش معنوی( نظیر اعتقاد به خدا) متمایز باشد (امرام[1]، 2007). از نظر ایمونز، هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی با هدف تسهیل حل مسائل روزمره و دستیابی به هدف می­باشد. آنچه که موجب شده تا سازه معنویت به عنوان هوش مفهوم سازی شود آن دسته از مشاهدات و یافته­های علمی است که بیانگر این واقعیت است که بکارگیری الگوهای ویژه­ای از افکار، هیجان و رفتار در زندگی روزمره می­تواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود (دالمن[2]، پرا[3] ، استودنسک[4]، 2004). به نظر می­رسد که هر بحثی درباره هوش معنوی بدون شناخت دامنه وسیع تجارب معنوی ناکامل خواهد بود. هوش معنوى بر خلاف هوش منطقی که رایانه­ها هم داراى آن هستند و بر خلاف هوش­هیجانى که در پستانداران عالی نیز وجود دارد، منحصراً خاص انسان است که اساسى­ترین و اصلى­ترین نوع هوش است (کدخدا و جهانی، 1389).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مداخلات غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی

لازم به ذکر است که شهیدی(1391) در پژوهش خود آورده­اند: برخی از محققان پدیده معنویت را تحت عنوان یکی از انواع هوش مطرح کرده­اند. این دسته از محققان معتقدند: احساسات و ابعاد متعالی یا روحانی در انسان، در انواع متعارف هوش نادیده گرفته شده است. با وجود این، به کارگیری واژه هوش برای معنویت همچنان مبهم است؛ زیرا هوش مستلزم وجود مجموعه­ای از توانایی­های ذهنی است که در طول عمر رشد می­کند و باید قابل اندازه­گیری باشد. پس باید جنبه­های پدیدارشناختی معنویت  مانند حالات روحانی و متعالی را از جنبه­های عقلانی حل­مسئله و پردازش اطلاعات جدا کرد یا دست کم ابزاری طراحی نمود که بتواند این توانایی­ها را به درستی و به طور علمی بسنجد. از این رو، توانایی پرسش­نامه­هایی که با عنوان هوش معنوی ساخته شده است، در رابطه با سنجش مقوله پیچیده هوش معنوی زیر سؤال برده شد.

[1] Amram,Y..

[2] Daaleman, T. P.

[3] Perera, S.

[4] Studensk, S. A.

تمایز معنویت و هوش معنوی.پایان نامه هوش معنوی و  هیجان شناختی در زنان باردار. آرایش ، زیبایی و مدل لباس