علل شخصیتی اهمال‌کاری"پایان نامه درباره هوش هیجانی آرایش ، زیبایی و مدل لباس

) علل شخصیتی اهمالکاری:

ترس از شکست: ترس از شکست بعنوان انگیزه‌ای برای اجتناب از شکست تلقی می‌شود که یکی از دلایل برجسته برای اهمال‌کاری به حساب می‌آید و بعنوان یکی از ساختارهای شخصیتی از نظر مؤلفه‌هایی نظیرشرم، احساس گناه و اضطراب مدنظر قرار می‌گیرد(سوکولوسکا، 2009 به نقل ازپور کمالی،1392). در موقعیت آموزشی ترس از شکست بعنوان ترس از عملکرد ضعیف، عدم تحقق معیارها و انتظارات از خود و دیگران تعریف می‌شود.

ترس از شکست 25% واریانس کل اهمال‌کاری در بین دانشجویان سال پایین و 95% از واریانس در بین دانشجویان سال آخر را تشکیل می‌دهد که نشان می‌دهد با افزایش سالهای تحصیل بیزاری از تکالیف جای خود را به انتظارات بیشتروافزایش ترس از عدم تحقق آنها می دهد.

کمالگرایی: کمالگرایی نیز با اهمال‌کاری ارتباط دارد و بعنوان گرایش به تعیین معیارها و اهداف بلند پروازانه برای یک فرد تعریف می‌شود. تقریبا 7% سهل‌انگاران به کمال‌گرایی بعنوان عامل تأثیر گذار در اهمال‌کاری می‌نگرند. رابطه سه نوع از کمال‌گرایی فردی را با  اهمال‌کاری مورد بررسی قرار داد.کمال‌گرایی فردی با استانداردهای شخصی، کمال‌گرایی با معیارهای تحمیل شده توسط فردی دیگر و کمال‌گرایی با تحمیل معیارهای عالی اجتماعی توسط دیگران. نتایج نشان ‌دادکه تنها کمال گرایی تحمیل‌شده اجتماعی با فعالیتهای دانشگاهی در ارتباط است؛ به طوریکه، افراد کمال‌گرایی که احساس می‌کردند توسط معیارهای دیگران و اجتماع تحت فشار هستند، گرایش بیشتری به رفتارهای تأخیری نشان دادند تا کسانی که این فشار را متحمل نمی‌شدند

کمبود وظیفه شناسی: وظیفه‌شناسی اشاره به کیفیت عملکرد مطابق با وجدان فرد داشته و متشکل از جنبه های ذیل است: صلاحیت و شایستگی، نظم و انضباط، وظیفه‌شناسی و مسئولیت، تلاش در جهت موفقیت، نظم شخصی و تعمق ، تدبر.و پژوهش ها نشان داده‌اند، که رابطه‌ای معکوس بین وظیفه شناسی و اهمال‌کاری در بین دانشجوبان دانشگاه‌ها وجود دارد؛ نتایج نشان می‌دهد که هر چه گرایش به اهمال‌کاری بیشتر باشد، سطح وظیفه شناسی کمتر است، و افزایش میزان وظیفه شناسی بازتابی از وظیفه شناسی دانشجویان و تعهد به اهدافشان می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   روان تحیلی گری/پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار نافرمانی کودکان

تمرد: عصیان همراه با اعتراض و خصومت با اهمال‌کاری ارتباط دارد.برای مثال، دانشجویان ممکن است به وظایفی که ناعادلانه تلقی می‌کنند با به تعویق انداختن آنها واکنش نشان دهند. هنگامیکه افراد عاصی که ضد جهات بیرونی عمل می‌کنند، احساس کنند که کاری بر آنها تحمیل می شود، آنرا مضر دانسته و سعی می‌کنند با تعویق انداختن از آنها اجتناب ورزند؛لذا، اهمال‌کاری زمانی اتفاق می‌افتد که دانش‌آموختگان با زمان بندیها، استانداردها و انتظارات والدین و دوستان یا مافوق خود مواجه شوند.

جستجوی احساسات و یا هیجانخواهی: جستجوی هیجان یک جنبه از برون‌گرایی است و اشاره به گرایش به تلاش برای داشتن تجاربی بدیع و درگیری در تکالیف چالش برانگیز دارد (سوکولوسکا، 2009).با توجه به اهمال‌کاری، جستجوی هیجانات ممکن است یک فرد را از مطالعه، به خصوص در مورد دروس خسته کننده باز دارد، اما وقتی که این فعالیت چالش برانگیز تلقی می‌شود، افراد ممکن است آن را با علاقه ای افزون دنبال نمایند.

علل شخصیتی اهمال‌کاری"پایان نامه درباره هوش هیجانی آرایش ، زیبایی و مدل لباس