مؤلفه های هوش هیجانی

هوش هیجانی بنا به نظر «بار-آن » 5 مولفه  به شرح زیر دارد  که 15  عامل  در آن موثر هستند. اگر افراد  تعداد بیشتری از این مولفه ها را در خود بیابند هوش  هیجانی بالاتری  دارند

2-21-1- مهارتهای درون فردی شامل:

خودآگاهی هیجانی [1](بازشناسی و فهم احساسات خود)

خود ابرازی[2] (ابراز احساسات،  عقاید،  تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه ای سازنده)

احترام به خود[3] (آگاهی، فهم،  پذیرش و احترام به خویش)

خودشکوفایی[4] (تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه خویشت)

استقلال[5] (خودفرمانی و خودکنترلی در تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی هیجانی)

2-21-2 مهارتهای میان فردی شامل:

روابط میان فردی[6] (آگاهی، فهم و درک احساسات دیگران، ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش دو جانبه که به صورت نزدیکی هیجانی و وابستگی مشخص می شود)

مسئولیت پذیری اجتماعی[7](عضو مؤثر و سازنده گروه اجتماعی خود بودن، نشان دادن خود به عنوان یک شریک خوب).

همدلی[8](توان آگاهی از احساسات دیگران، درک احساسات و تحسین آنها)

2-21-3 سازگاری:

حل مسأله[9] (تشخیص و تعریف مسائل، همچنین ایجاد راه کارهای مؤثر)

واقع گرایی[10](ارزیابی مطابقت میان آنچه به طور ذهنی و آنچه به طور عینی، تجربه می شود)

انعطاف پذیری[11](تنظیم هیجان، تفکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط)

2-21-4کنترل استرس:

تحمل استرس[12](مقاومت در برابر وقایع نامطلوب و موقعیت های استرس زا)

کنترل تکانه[13](ایستادگی در مقابل تکانه یا انکار تکانه)

2-21-5 خلق عمومی:

شادمانی[14](احساس رضایت از خویشتن، شاد کردن خود و دیگران)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سبک های مقابله با استرس.:پایان نامه مقابله با استرس و رضایت شغلی

خوشبینی[15](نگاه به جنبه های روشن زندگی و حفظ نگرش مثبت حتی در مواجهه با ناملایمات)(همان).

[1] Emotional Self – awareness

[2] – Assertiveness

[3]– self – Regard

[4]– self – Actualization

[5]– independence

[6]– responsibility

[7]– responsibility

[8] – empathy

[9]–  problem

[10]– flexibility

[11] – flexibility

[12] – stress Tolerance

[13]– impulse Control

[14]– happiness

[15]– optimism