کننده ای در ایجاد رفتار و تصمیم گیری های آنان ایفا می کنند. انگیزش از مشوق ها و پیامدهایی سرچشمه می گیرد که به رفتار مشاهده شده وابسته است. افراد بیرونی بیشتر به وقایع خارجی و منابع بیرونی مثل پاداش یا تنبیه اجتماعی و. . . توجه دارند تا به احساس رضایت و لذت شخصی. انگیزش بیرونی نوعی دلیل محیطی برای شروع یا ادامه فعالیت و همینطور وسیله ای برای هدف، وسیله و رفتار است. پژوهش های انجام شده در این زمینه حاکی از این است پاداش های بیرونی به نوعی کنترل فرد از ادراک خود تعیینی را کاهش می دهند (وایتهد[20]، 2003؛ وانگ و گاتری[21]، 2004).

نهایتا در “بی انگیزگی” همانند جهت گیری بیرونی انگیزش افراد خود را شایسته و تعیین کننده نمی‌دانند. این افراد از پایداری در انجام تکلیف برخوردار نیستند. ادراک شایستگی و کنترل در آنان چنان پایین است که در موقعیت ها احساس درماندگی می کنند. کوشش برای این افراد یک عمل بی فایده است. آنان موفقیت ها و شکست های خود را نتیجه عوامل بیرونی و کنترل ناپذیر می دانند (دسی و ریان، 1985، 2000). پژوهش های انجام شده در این زمینه رابطه منفی بین بی انگیز گی و موفقیت تحصیلی را گزارش نموده اند (کوینگتون و مولر [22]، 2001).

[1] Ames, C., and Archer, J.

[2] Hoppe

[3] Brunstein

[4] Maier

[5] Etkinson

[6] Dweek

[7] Compel

[8] Ebraham Mozlu

[9] Michel

[10] Moray

[11] Alderfer

[12] – Self- Determination

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی :

[13] – Deci , Schwartz & Ryan

[14] – Extrinsic Motivation

[15] – Intrinsic Motivation

[16] – Amotivation

[17] – Deci & Ryan

[18] – Ryan & Stiller

[19] Pintrich

[20] Whitehead

[21] Wang , J .H.Y & Guthrie , J.T.

[22] – Covington & Muller

  • 2